home-page

Over het project

De gemeente zet in op kernversterking van de dorpen, gecombineerd met veel (openbaar) groen en het vrijwaren van open ruimte aan de rand van de gemeente voor natuur en bos. Daarnaast wil de gemeente inzetten op een maximaal behoud van onverharde oppervlaktes en op onthardingsprojecten van verharde oppervlaktes. Het project ‘herbestemming site sporthal Veldwezelt’ is één van deze acties in ons meerjarenplan 2020-2025.

De gemeente Lanaken heeft de keuze gemaakt om de sporthal te slopen en wenst een inspirerende inrichtingsvisie op te maken voor het gebied aan de Omstraat. Men wil vooral inzetten op het ontharden en vergroenen van het de site.

Vanuit een participatietraject “de Stem van L” in 2021, zijn er verschillende voorstellen naar voren gekomen zoals het maken van een tiny forest. Het vergroenen van de site is het uitgangspunt. 

Vragen die meegenomen zijn, zijn ondermeer:

  • Waar kan men ontharden en vergroenen?
  • Dient het bestaand judolokaal behouden?
  • Hoe de site een nieuwe invulling geven?
  • Kan er een beperkte alternatieve woonvorm voorzien worden?
  • Wat zou een groene long betekenen voor de buurt?
  • Kan de parkeerdruk in de omgeving hier opgevangen worden?
  • Hoe kan de transformatie van deze locatie bijdragen tot een leefbaar dorp?
  • Misschien zijn er nog andere belangrijke opportuniteiten?

Na een grondige historische en ruimtelijke analyse (met SWOT analyse) komen we tot een ontwerpschets die we graag willen voorstellen.

 

Huidige situatie

Op deze site bevinden zich op dit moment de sporthal, het judolokaal Tsukuri, een parking en een ruimte die dienst doet bij de papierophaling.

 

Gebied zonder de sporthal

 

Terug naar boven