Skip to main content
home-page

Next - Jeugdraad?

Waarom willen we dit doen?

Als jeugdraad zijn wij de spreekbuis van alle jongeren en kinderen uit onze gemeente. In het kader van het Transformerz-project van VVJ wil Jeugdraad Lanaken jeugdparticipatie bevorderen. Een manier om dit te doen is jongeren van de verschillende deelgemeenten, verschillende leeftijden en achtergrond een kans geven om deel te nemen aan de huidige beleidsideeën.

Door een open blik te werpen op de leefwereld waarin kinderen en jongeren zich bevinden zijn we op zoek gegaan naar wat er leeft bij kinderen. Een beleidsdomein dat hierbij aansluit is vrije tijd. Dit is dan ook waarop Jeugdraad Lanaken wil inspelen. Wij geloven namelijk dat we hier ons steentje kunnen bijdragen.

Jeugddienst Lanaken, al dan niet in samenwerking met andere gemeentediensten, geven vorm aan het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in onze gemeente. Denk hierbij aan Grabbelpas, Speelpleinwerking,  spelotheek, evenementen zoals de buitenspeeldag, alsook de ondersteuning aan jeugdhuizen en jeugdverenigingen. Wat er bovendien in rijtje thuis hoort zijn speelterreinen.

Wanneer zijn we tevreden?

SMART-doelstellingen
Tegen december wil Jeugdraad Lanaken aan de hand van een evaluatie van de huidige speelterreinen in Groot Lanaken een actieplan klaar hebben voor het onderhoud en eventueel de creatie van nieuwe speeltuigen –en terreinen.

Meetbaar:
Enquête bestaande uit duidelijk afgebakende vragen met ruimte voor spontane input.

Realistisch:
Het najaar is de periode waarin jongeren en wijzelf als het buro het meeste tijd hebben. Een tijdspanne van twee maanden lijkt ons voldoende om het speelterrein te testen en te evalueren.

Tijdsgebonden:

  • eerste bespreking met jeugdverenigingen, 24 oktober;
  • vragenlijst, eerste week van november;
  • speelterreinen testen, november;
  • evaluatie, december;
  • actieplan, 2018

Hoe gaan we dit aanpakken?

Op vrijdag, 24 oktober vindt het jeugdverenigingenoverleg plaats. We rekenen dan ook op hen. In overeenstemming krijgt elke jeugdvereniging een of meerdere speelterreinen toegewezen. Zij kiezen dan één namiddag uit in november om met hun leden buiten te spelen op het gekozen terrein. Aan de hand van een gerichte vragen- en observatielijst die de Jeugdraad op voorhand uitwerkt kan de leiding snel en consequent de speelterreinen evalueren. Het buro van de Jeugdraad krijgt de taak om de resultaten af te leiden en per speelterrein een conclusie te formuleren.          

Wat is de volgende stap?
  • Onderhoud en restauratie

Onderhoud en restauratie blijven een belangrijk aandachtspunt. Dit is trouwens nodig voor zowel veiligheid en pleziergenot. Ook hierbij kan de jeugdraad, al dan niet op een interactieve manier, in de toekomst een rol spelen.

  • Jeugd een plek geven in het beeld-kwaliteitsplan

Naast meer groen en ontspanningsplekken in de open ruimte, is er ook de opportuniteit om kinderen en jongeren hierin te betrekken. Samenwerking met ruimtelijke ordening en mobiliteit zijn hierbij aangewezen om een duurzaam plan te kunnen uitwerken.

  • Speelelementen in het centrum

Op deze manier kunnen ook de jongeren en kinderen uit centrum Lanaken op een veilige en snelle manier ook buiten spelen. Dit creëert bovendien een kans voor een creatieve instreek in het straatbeeld.

Heb je nog vragen?

Ja? Dan kan je altijd bij een van ons terecht!