home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Reglement van het L-budget

Artikel 1: Doel 
 • Gemeente Lanaken voorziet jaarlijks een budget voor het ondersteunen van initiatieven die de leefbaarheid van de inwoners, het samenleven, de participatie en betrokkenheid in de straat, de wijk, de buurt of (deel)gemeente bevorderen. 
 • Dit reglement heeft tot doel een algemene en duidelijke regeling uit te werken omtrent de toekenning van een burgerbudget aan projecten die positief bijdragen aan de uitbouw van Lanaken.

Artikel 2: Doelgroep 
 • Aanvragen kunnen ingediend worden door individuele bewoners of door een groep straat- of wijkbewoners, bewonersgroepen, feitelijke verenigingen, een vzw, een privaatrechtelijke rechtspersoon, buurtcomités of wijkverenigingen. Deze organisaties dienen te bestaan  uit minstens 5 personen, ingeschreven op verschillende adressen in het bevolkingsregister van Lanaken en ouder dan 16 jaar.
 • De initiatiefnemers moeten in Lanaken wonen, of een duidelijke link met Lanaken hebben.

Artikel 3: Toepassingsgebied 
 • Initiatieven kunnen zich richten op één of meerdere straten, een appartementsgebouw, een buurt, een verkaveling, een sociale woonwijk, een dorpskern, een  deelgemeente of de hele gemeente Lanaken.
   
Artikel 4: Voorwaarden projecten 
 • Het L-budget kan aangewend worden voor projecten, acties en ingrepen die één of meerdere aspecten verbeteren, qua leefbaarheid, het samenleven, de participatie en de betrokkenheid  in de (deel)gemeente(n)  en die ten goede komen aan de inwoners.
 • Projecten dienen te vallen binnen de bevoegdheden van de gemeente.
 • Volgende initiatieven zijn uitgesloten:
  • Projecten die bij andere gemeentelijke subsidiereglementen horen.
  • Acties die kaderen in de reguliere werking van bestaande verenigingen.
  • Privé-initiatieven die niet openstaan voor alle betrokken bewoners.
  • Commerciële acties.
  • Projecten met een uitgesproken religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter.
  • Initiatieven die indruisen tegen wettelijke of gemeentelijke bepalingen.
  • Initiatieven die niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoren. 

Artikel 5: Project indienen

Een projectvoorstel dient volgende gegevens te omvatten: 

 1. Het doel en de activiteiten van het project
 2. Een verantwoorde begroting in functie van de beoogde resultaten
 3. De tijdsfasering
 4. Welke personen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project
 5. Schets, foto’s, plannetjes, … om het project te verduidelijken

Artikel 6: Advies 
 • Vanuit het gemeentebestuur stimuleren we indieners om voldoende oog te hebben voor volgende aspecten:
  • Hou rekening met personen met een beperking.
  • Kies voor duurzame oplossingen.
  • Denk ook aan diversiteit.
  • Maak gebruik van de gratis vrijwilligersverzekering via de provincie Limburg voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

Artikel 7: Subsidiebedrag 
 • Toekenning subsidies zullen gebeuren binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde begrotingskredieten van het Meerjarenplan. ° Cofinanciering voor hetzelfde project met andere inkomstenbronnen is mogelijk.
 • De subsidie mag echter niet samenvallen met andere toelagen vanuit de gemeente Lanaken voor hetzelfde initiatief.
 • Het toegewezen bedrag kan niet hoger zijn dan het aangevraagde bedrag. 

Artikel 8: Onkosten 

Volgende kosten komen in aanmerking voor terugbetaling via het L-budget:

 • alle directe kosten die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren.
 • kosten ter verfraaiing of  verbetering van ruimtes met een publieke functie.
 • aankopen van roerende goederen (verplaatsbare materialen) op voorwaarde dat deze geen persoonlijke eigendom worden of doorverkocht worden.
 • kosten voor het voeren van promotie.

Volgende kosten worden zeker niet gefinancierd:

 • personeelskosten en persoonlijke vergoedingen.
 • aankopen van onroerende goederen (het gaat hier niet om roerende goederen die onroerend worden door bestemming).
 • kosten voor voedsel en drank (uitgezonderd een beperkte tussenkomst bij receptiekosten), geschenken, persoonlijke vervoerskosten, telecommunicatie en dergelijke.
 • overbodige of buitenissige onkosten voor eenvoudige diensten van commerciële organisaties die de bewonersgroep redelijkerwijze zelf of via ander vrijwilligers kunnen uitvoeren.
 • kosten voor straat- of wijkfeesten of voor culturele projecten, aangezien hiervoor andere reglementen van kracht zijn. 

Artikel 9: procedure 
 • Projecten kunnen ingediend worden van 1 maart 2021 tot en met 30 april 2021 via deStemvanL.be of via het daartoe bestemde aanvraagformulier.
 • Na controle op het wettelijk kader en de ingediende financiële raming van het project, neemt het gemeentebestuur uiterlijk op 31 mei 2021 contact op met de indiener van het project om feedback te geven. Projecten die niet voldoen aan de voorwaarden zullen niet weerhouden worden. Het college van burgemeester en schepenen  legt de definitieve lijst vast van de weerhouden projecten,  dit uiterlijk tegen 31 mei 2021.
 • De weerhouden projecten worden ter stemming gepubliceerd op deStemvanL.be.
 • De aanvragers van niet weerhouden ingediende projecten ontvangen een bericht waarin gemotiveerd is waarom het project afgewezen of verschoven werd naar een later moment.
 • De deelnemende stemmers kunnen uitsluitend inwoners van Lanaken zijn. Afhankelijk van de gekozen projecten kan er ook gekozen worden om slechts een deel van de inwoners te laten kiezen. De stemmers dienen in ieder geval ouder dan 16 jaar te zijn.  Iedereen kan na registratie, hetzij online, hetzij offline, maximaal drie stemmen uitbrengen.
 • De stemperiode loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021.
 • De winnende projecten zullen bekend gemaakt worden via de diverse gemeentelijke communicatiekanalen.
 • Om te kunnen winnen moet een project minstens 25 stemmen halen.
 • De vooropgestelde termijn voor uitvoering loopt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023 (de uitvoering moet vooraf in het plan van aanpak duidelijk worden gesteld, met een doorlooptijd van maximum 2 jaar).
 • Alle realisaties worden eigendom van het gemeentebestuur Lanaken. 

Artikel 10: Uitvoering 
 • 80% van het geraamde budget wordt na goedkeuring overgemaakt op het rekeningnummer van de contactpersoon.
 • Deze persoon is verantwoordelijk voor het goed beheer van het budget.
 • De uitgavenprocedure van de Gemeente Lanaken is van toepassing bij grotere projectvoorstellen.
 • Projecten dienen ten laatste 1 jaar na goedkeuring uitgevoerd en gerealiseerd te zijn.
 • De verantwoordingsstukken, rekeningen en facturen worden, alvorens het laatste deel van de subsidie wordt verstrekt, voorgelegd.
 • De resterende 20 % wordt na controle van de stukken en de resultaten uitbetaald, tenzij het bedrag herrekend moet worden op basis van de effectieve kostenberekening. In dat geval wordt het teveel terug opgeëist.
 • Bij het niet nakomen van het opgegeven engagement met de bijhorende verplichtingen, zal de gemeente Lanaken het budget gedeeltelijk of volledig terugvorderen.
 • Bij verfraaiingen of verbeteringen van een omgeving op gemeentelijk grondgebied neemt de gemeente het onderhoud en de burgerlijke aansprakelijkheid voor haar rekening.

Artikel 11: Verantwoording 
 • Het college van burgemeester en schepenen  informeert de gemeenteraad en de bevolking regelmatig over het verloop en de status van de projecten.

Artikel 12: Uitvoering en sancties 
 • Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.
Deel op facebook
Deel op twitter